سید مجید هدایت
رئیس هیئت مدیره

سید عباس سید مقیم
نائب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر غفوری منش
خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مصطفی فلاح زیارانی
منشی و عضو هیئت مدیره

داریوش امانیان
عضو هیئت مدیره

سعید صدیقی بناب
عضو علی البدل
عضو هیئت مدیره

شاهرخ رضائی امیری
عضو علی البدل
عضو هیئت مدیره