اولین جلسه هم اندیشی و صیانت از بازار با حضور هیئت مدیره اتحادیه باتری فروشان تهران و انجمن تولیدکنندگان باتری