دنیای اقتصاد : باتری، این نام آشنا در نزد هر آن‌کس که با خودرو سروکار دارد، از هنگام تولید تا مصرف پیچیدگی‌هایی دارد که شرح آن را باید از زبان تولیدکنندگانش شنید. در آخرین روزهای بهاری با علی اکبرغفوری‌منش، مهدی آقایان و مهدی کامکار، از اعضای…