قوی شدن نیازمند ابزار هایی است :

۱- حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور

۲- قوت و برتری در فضای مجازی

۳- پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان

۴- جهش تولید