هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران

بر طبق آگهی روزنامه رسمی به شماره 140030400901066705 مورخ 1400/06/29 ، اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان باتری ایران از تاریخ 1400/04/15 به مدت سه سال انتخاب گردیدند.
خزانه دار و عضو هیئت مدیره - علی اکبر غفوری منش
علی اکبر غفوری منش

رئیس هیئت مدیره

افشین نادری شریف

نائب رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره - عباس سید مقیم
عباس سید مقیم

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو هیئت مدیره - داریوش امانیان
داریوش امانیان

عضو هیئت مدیره و منشی

عضو علی البدل هیئت مدیره - سعید صدیقی بناب
سعید صدیقی بناب

عضو هیئت مدیره

منشی و عضو هیئت مدیره - محمد رضا فلاح زیارانی
محمد رضا فلاح زیارانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

وحید راد

عضو علی البدل هیئت مدیره