اولین جلسه هم اندیشی انجمن تولیدکنندگان باتری

اولین جلسه هم اندیشی و صیانت از بازار با حضور هیئت مدیره اتحادیه باتری فروشان تهران و انجمن تولیدکنندگان باتری