برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده انجمن تولیدکنندگان باتری در مورخ 1399/07/21 در محل هتل پارسیان انقلاب تهران با حضور مدیرعاملان و نمایندگان شرکت های عضو انجمن و نماینده محترم اتاق بازرگانی برگزار گردید. 

پیرو مصوبات مجمع عمومی فوق العاده انجمن و موافقت اصولی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نام انجمن تولیدکنندگان باتری به ” انجمن تولیدکنندگان باتری ایران ” تغییر و تصویب شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.