برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن

پنجمنین مجمع عمومی سالیانه انجمن تولیدکنندگان باتری ایران در مورخ 1402/03/17 با حضور نماینده محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و اعضا محترم انجمن در محل هتل انقلاب برگزار گردید. 
پس از استماع گزارش فعالیت و اقدامات هیئت مدیره انجمن طی یکسال گذشته ، صورت های مالی سال 1401 بررسی و تصویب گردید ؛ همچنین پیشبینی بودجه سال 1402 ، مبالغ حق عضویت و ورودیه انجمن به شرح ذیل تصویب شد : 
* حق عضویت سالیانه اعضا موسس 600.000.000 ریال
* حق عضویت سالیانه اعضا            150.000.000 ریال 
* ورودیه                                     30.000.000   ریال

در خاتمه پس از رای گیری از بین حاضران محترم بازرس اصلی و علی البدل انتخاب و قبول سمت نمودند.