برگزاری کنفرانس بین المللی برند سبز

در راستای معرفی جدید ترین محصولات و دستاورد های سازمان ها و شرکت ها در حوزه برند سازی در و حفظ محیط زیست و با عنایت به اینکه در عصر حاضر دستیابی به مزیت رقابتی و توسعه پایدار یکی از مؤلفه های برجسته آن توجه به برندسازی سبز است و به عبارتی یکی از ضرورت های موفقیت در کسب و کار عصر حاضر شناسایی عواملی است که بر ارزش ویژه برند سبز مؤثر هستند، لذا کنفرانس بین المللی برند سبز با حضور سخرانان کلیدی و بین المللی و متخصصان داخلی و خارجی در اواخر بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.


مجله خودرو