تاریخچه انجمن باتری

تاریخچه
انجمن تولیدکنندگان باتری

بنام خالق هستی

با عنایت به گسترش صنعت باتری و افزایش تعداد تولیدکنندگان در داخل کشور ضرورت ایجاد انجمنی فراگیر که بتواند خاستگاه تولید کنندگان باتری اعم از خودرویی، باتریهای ساکن صنعتی، باتری های یو پی اسی و سایر مونتاژکاران و تولیدکنندگان محصولات مرتبط با صنعت باتری را در برگیرد اجتناب ناپذیر می نمود، در این راستا در سال 1390 جلسات مشترکی بین تعدادی از تولید کنندگان صنعت باتری با هدف همگرائی در اهداف و منافع مشترک بخصوص در جهت منافع ملی تشکیل گردید این جلسات از سال 1395 با استقبال گسترده دیگر تولید کنندگان باتری خودرویی و ساکن صنعتی رو به رو و در نهایت منجر به موافقت در تاسیس انجمن تولیدکنندگان باتری از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  گردید و پس از برگزاری اولین جلسه مجمع تولیدکنندگان باتری های خودرویی و ساکن صنعتی طی شماره 46141 مورخ 01/10/1397 به ثبت رسید و انجمن رسما کار خود را آغاز نمود.

این انجمن با هدف هم افزائی در توانائیهای علمی، فنی، اقتصادی بازاریابی های داخلی و خارجی و همچنین به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم نمودن امکان بهره برداری بیشتر ازسرمایه گذاری های انجام شده در تولید باتری  و انتقال تجربیات علمی تولیدکنندگان و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع صنفی و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن تولیدکنندگان باتری تشکیل گردید.

.