اهداف کمیسیون بازرگانی ، مالی و حقوقی

این کمیسیون به منظور رفع موانع تهیه و تأمین مواد اولیه ، تأمین منابع مالی و ارتباط با بانک ها ، رسیدگی به مباحث مالیاتی بویژه موضوع مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تعامل و همکاری هر چه بیشتر از در زمینه قیمت گذاری محصولات و مباحث فروش ، همکاری با اتحادیه ، تعزیرات ، سازمان حمایت به منظور تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باتری و همچنین رسیدگی به دعاوی و شکایات ، مبارزه با قاچاق و برخورد با کلاهبرداران و متخلفات تشکیل گردیده است. 

آخرین اخبار کمیسیون بازرگانی ، مالی و حقوقی

گالری تصاویر جلسات کمیسیون