سخنرانی جناب آقای هدایت رئیس هیئت مدیره

سخنرانی جناب آقای مقیم عضو هیئت مدیره انجمن