اخبار عمومی

« سال ۹۹ ، جهش تولید » 

قوی شدن نیازمند ابزار هایی است : ۱- حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور ۲- قوت و برتری در فضای مجازی ۳- پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان ۴- جهش تولید

کرونا
اخبار عمومی

كرونا ويروس چيست ؟ 

كرونا ويروس چيست ؟ كورونا ويروس ها خانواده بزرگي از ويروس ها هستند كه ممكن است باعث ايجاد بيماري در حيوانات يا انسان شوند. در انسان چندين نوع ويروس باعث عفونتهاي تنفسي مي شوند از سرماخوردگي گرفته تا بيماريهاي شديدتر مانند سندرم تنفسي خاورميانه (MERS…