شرکت ها و اشخاص حقوقی :

مرتضی محمدی

محمد کاظمی

محمد جواد محمدی

افشار

ابوالفضل پروانه

اشخاص حقیقی :

عضو هیئت علمی دانشگاه خراسان شمالی و کارشناس ارشد HSE