شرکت ها و اشخاص حقوقی :

شرکت سرو صنعت توس

جناب آقای محمدرضا باقری 

شرکت رسا باتری امیر

جناب آقای محمد کاظمی

شرکت ایمن باتری جنوب

جناب آقای محمد جواد محمدی

شرکت پایا باتری اروند

جناب آقای ابراهیم افشار

شرکت بیان باتری اروند

جناب آقای ابوالفضل پروانه

شرکت بدر آباد خمین

جناب آقای مرتضی محمدی

شرکت فن آوران گوهر شرق

جناب آقای محمد مهدی مهرابی

شرکت ماد آریا ویستا

جناب آقای هومان سپهری

شرکت توان انرژی گستر کاسپین

جناب آقای مرتضی انوری

شرکت صنایع الکترونیک نامیرا نیرو

جناب آقای میلاد جعفری

اشخاص حقیقی :

جناب آقای حمیدرضا مهری

عضو هیئت علمی دانشگاه خراسان شمالی و کارشناس ارشد HSE

جناب آقای محمدرضا کاهیدوند

مهندس صنایع و مشاور 

 

جناب آقای ساسان بهلولی

مهندس شیمی