شرکت ها و اشخاص حقوقی :

شرکت سرو صنعت توس

جناب آقای محمدرضا باقری 

شرکت رسا باتری امیر

جناب آقای محمد کاظمی

شرکت ایمن باتری جنوب

جناب آقای محمد جواد محمدی

شرکت پایا باتری اروند

جناب آقای ابراهیم افشار

شرکت بیان باتری اروند

جناب آقای ابوالفضل پروانه

شرکت بدر آباد خمین

جناب آقای مرتضی محمدی

اشخاص حقیقی :

جناب آقای حمیدرضا مهری

عضو هیئت علمی دانشگاه خراسان شمالی و کارشناس ارشد HSE