اولین جلسه مشترک با بنکداران باتری

اولین جلسه مشترک با بنکداران باتری در دفتر انجمن پیرامون صیانت از فروش باتری.