عضویت رسمی

شرایط عضویت

 •  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي پروانه تأسيس و بهره برداری در حوزه باتری های خودرویی ، صنعتی ، ساکن و موتوری را دارا باشند مي توانند به منظور استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه به عضويت انجمن درآيند.

 •  اشخاص حقوقي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و دارای کارت بازرگانی معتبر باشند.

 • كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از تصويب هيئت مديره انجمن به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند.

مراحل عضویت

       ارسال نامه درخواست عضویت در انجمن تولیدکنندگان باتری ایران به همراه مدارک مورد نیاز پس از بررسی نامه درخواست عضویت در هیئت مدیره، و نتیجه به شرکت متقاضی عضویت اعلام و بعد از واریز حق عضویت مراحل عضویت متقاضی تکمیل و به عضویت رسمی انجمن تولیدکنندگان باتری ایران نائل می گردد.

مدارک مورد نیاز

 • فرم عضویت تکمیل شده
 • تصویر پروانه بهره برداري
 • تصویر آگهي تاسيس
 • تصویر جواز تاسیس
 • تصویر آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات هیئت مدیره
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • تصویر کارت بازرگانی
 • تصویر آخرین لیست بیمه کارکنان
به بالای صفحه بردن