قوی شدن نیازمند ابزار هایی است :

1- حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور

2- قوت و برتری در فضای مجازی

3- پیشرفت و برتری در زمینه بهداشت و درمان

4- جهش تولید