کرونا

كرونا ويروس چيست ؟

كرونا ويروس چيست ؟ كورونا ويروس ها خانواده بزرگي از ويروس ها هستند كه ممكن است باعث ايجاد بيماري در حيوانات يا انسان شوند. در انسان چندين نوع ويروس باعث عفونتهاي تنفسي مي شوند از سرماخوردگي گرفته تا بيماريهاي شديدتر مانند سندرم تنفسي خاورميانه (MERS (و سندرم شديد تنفسي حاد (SARS .(ويروس ً اخيرا كشف […]

كرونا ويروس چيست ؟ بیشتر بخوانید »