برگزاری مجمع عمومی انجمن

قبلی بعدی  مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن تولید کنندگان باتری در روز دوشنبه مورخ 99/07/21 با حضور اعضاء محترم انجمن و نماینده محترم اتاق بازرگانی

ادامه مطلب...